SFS 2011:239 Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

110239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:664) om statligt
stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2002:664) om statligt stöd

för vissa kommunala åtaganden för boendet

1 ska upphöra att gälla vid ut-

gången av december 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 9 § 2005:868.

SFS 2011:239

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011