SFS 2011:240 Förordning om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

110240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:105) om statlig

kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

1

dels att 3 och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 §, av följande ly-

delse.

1 §

2

Statens bostadskreditnämnd får lämna statlig garanti (kreditgaranti)

till kreditinstitut enligt bestämmelserna i denna förordning. Kreditgarantin
får avse lån till

1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus,
2. nybyggnad av egnahem eller ägarlägenheter,
3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som inne-

bär nytillskott av ägarlägenheter, och

4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken för

tidigare lämnad garanti.

9 §

3

Statens bostadskreditnämnd får helt eller delvis efterskänka statens

regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garan-
tier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara till-
gångar och bostadskreditnämnden bedömer att låntagaren inte kommer att
betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Statens bostads-
kreditnämnd.

12 §

För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som fö-

reskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och ga-
rantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 2009:587.

2 Senaste lydelse 2009:587. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2011:240

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:240

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)