SFS 2011:242 Förordning om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

110242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:624) om statliga
ersättningsgarantier för bostäder;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:624) om statliga

ersättningsgarantier för bostäder

1

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande ly-

delse.

5 §

För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i förordningen

(2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.:

7 § om ersättning till kreditinstitutet,
9 § om eftergift, och
10 och 11 §§ med övriga bestämmelser.

7 §

För ersättningsgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som

föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och ga-
rantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:21.

SFS 2011:242

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011