SFS 2011:243 Förordning om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

110243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:624) om statliga
ersättningsgarantier för bostäder;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:624) om statliga ersätt-

ningsgarantier för bostäder

1 ska ha följande lydelse.

6 §

2

För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får Statens bostads-

kreditnämnd ta ut en del av avgiften för ersättningsgarantin och kostnader
som kan uppstå för skador och infriande av ersättningsgarantier från anslags-
medel inbetalda till garantireserven för äldre garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:21.

2 �ndringen innebär bl.a. att första och andra styckena upphävs.

SFS 2011:243

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011