SFS 2011:244 Förordning om ändring i förordningen (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

110244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:836) med
instruktion för Statens bostadskreditnämnd;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:836) med instruktion

för Statens bostadskreditnämnd ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att

1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som nämnden utfärdat,
2. bevaka att kreditförsörjningen, vid ny- och ombyggnad samt vid för-

värv av bostäder, stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och
ta de initiativ som behövs i detta syfte,

3. i stödärenden enligt förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa

kommunala åtaganden för boendet

a) överlägga med kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för stöd,
b) för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan

vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag,

4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag

som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings- eller rekon-
struktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera ef-
fekterna av de åtgärder som har genomförts,

5. redovisa beslutade bidrag för kommunala hyresgarantier,
6. biträda Regeringskansliet i nationella och internationella frågor inom

bostadsmarknadsområdet,

7. utbyta kunskap och erfarenheter med aktörer, både på nationell och in-

ternationell nivå, inom myndighetens verksamhetsområde, och

8. bidra till ökad kunskap om frågor som har betydelse för myndighetens

verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1527.

SFS 2011:244

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011