SFS 2011:245 Förordning om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

110245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:20) om statliga
kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2008:20) om statliga kredit-

garantier för förvärv av bostad ska upphöra att gälla vid utgången av decem-
ber 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:245

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011