SFS 2011:246 Förordning om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

110246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:20) om statliga
kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:20) om statliga kre-

ditgarantier för förvärv av bostad

dels att 3, 4 och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 och 8 §§ ska utgå,
dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 §, samt närmast

före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Eftergift

9 §

1

Statens bostadskreditnämnd får helt eller delvis efterskänka statens re-

gressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier
om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar
och bostadskreditnämnden bedömer att låntagaren inte kommer att kunna
betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Statens bostads-
kreditnämnd.

12 §

För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som

föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och ga-
rantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2011:246

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011