SFS 2011:247 Förordning om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

110247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter
för konsulärt bistånd;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:29) om avgifter för

konsulärt bistånd ska ha följande lydelse.

2 §

Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster nämligen

1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av

banktillgodohavanden eller liknande medel,

2. inväxling av checkar eller sedlar,
3. utbetalning för försäkringsföretags räkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2011:247

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011