SFS 2011:248 Förordning om ändring i förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

110248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1300) om statliga
myndigheters riskhantering;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1995:1300) om statliga myn-

digheters riskhantering ska ha följande lydelse.

5 §

En myndighet får inte hos ett enskilt försäkringsföretag teckna eller lå-

ta teckna försäkring för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador
som staten ska ersätta. Kammarkollegiet får besluta om undantag från denna
bestämmelse, om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:248

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011