SFS 2011:249 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

110249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1995:1301) om hand-

läggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

13 §

1

Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får den handläggande myn-

digheten besluta om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, om det är uppenbart att staten är
ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet.

I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver nämndens

yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den nämnd som av-
ses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1694.

SFS 2011:249

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011