SFS 2011:250 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

110250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 la-

gen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, för-
säkringsföretag, fondbolag, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, in-
rättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt
2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, Apotekens Service
Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:746.

SFS 2011:250

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011