SFS 2011:253 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

110253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 53 § förordningen (2000:308) om fastighets-

register ska ha följande lydelse.

53 §

1

Lantmäteriet får föra in ett nytt namn eller en ny adressuppgift i in-

skrivningsdelen, om

1. den som senast har sökt eller beviljats lagfart eller inskrivning av inne-

hav av tomträtt byter namn eller

2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag, som står under Finans-

inspektionens eller motsvarande myndighets tillsyn och som i inskrivnings-
delen har antecknats som innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter
namn eller adress.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas endast om det i in-

skrivningsdelen finns ett person- eller organisationsnummer för den som åt-
gärden avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:60.

SFS 2011:253

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011