SFS 2011:254 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

110254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (2001:589) om behandling

av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följan-

de lydelse.

15 a §

2

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om be-

handling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1�10 och 13 samma lag läm-
nas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begrav-
ningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, försäkringsföretag och
pensionsbolag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Upp-
gifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2010:745.

SFS 2011:254

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011