SFS 2011:255 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

110255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att i bilaga 1 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ordet ⬝försäkringsbolag⬝ ska bytas ut mot ⬝försäkrings-
företag⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:255

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011