SFS 2011:256 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

110256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 a § förordningen (2001:1244) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 a §

1

Kontrolluppgifter enligt 11 kap. 7 a�7 c §§ lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska i stället för vad som anges i 1 §
innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den
kontrolluppgiften avser, försäkringstagaren, den försäkrade och den mot-
tagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,
2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, orga-

nisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande
utländska nummer, samt

3. postadress.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:217.

SFS 2011:256

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011