SFS 2011:257 Försäkringsrörelseförordning

110257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringsrörelseförordning;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. ansökan om tillstånd,
2. anmälan för registrering,
3. försäkringsregister, och
4. bemyndiganden för Bolagsverket och Finansinspektionen att meddela

föreskrifter.

Tillämpningsområde

2 § Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt försäkrings-
rörelselagen (2010:2043).

Särskilda bestämmelser om
� europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag som driver försäk-

ringsrörelse finns i 5 kap.,

� europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som dri-

ver försäkringsrörelse finns i 5 kap., och

� försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut enligt lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sve-
rige finns i 6 kap.

I 7 kap. 6 § finns bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspek-

tionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1967:531) om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m.

Allmänna bestämmelser

3 § En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia ska vara be-
styrkt. En handling som får ges in i kopia får även ges in i original.

4 § En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i före-
kommande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller sökandens organi-
sationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.

SFS 2011:257

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:257

2 kap. Ansökan om tillstånd

Inledande bestämmelser

1 § Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) som
ska prövas av Finansinspektionen eller av regeringen ska ställas till och ges
in till inspektionen.

Om Finansinspektionen anmäler ett ärende till regeringen för prövning,

ska inspektionen bifoga ett eget yttrande.

Tillstånd att driva rörelse

Tillstånd att driva försäkringsrörelse

2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av samtliga

1. stiftare i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,
2. styrelseledamöter i en försäkringsförening.
Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den undertecknas av

styrelsen eller verkställande direktören.

3 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska innehålla upp-
gift om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum för stiftarna eller styrelseledamöterna och, om
ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat an-
svarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den innehålla uppgift

om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om så-
dant saknas, födelsedatum för styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla

uppgift om namn och postadress för ombud, om sådant ombud har utsetts.

4 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla

1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte är i konkurs eller

har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken,

2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som ska utses en-

ligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och

3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad inne-

havare av aktier i bolaget.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan),

och

2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.
Om en ansökan enligt första stycket avser ett registrerat aktiebolag ska

följande handlingar ges in:

1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan),
2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och
3. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka till-

stånd.

background image

3

SFS 2011:257

Utvidgning av tillstånd

6 § En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva försäkringsrörelse ska
undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Tillsammans med
ansökan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av planen för verksamheten efter ändringen (verksam-

hetsplan),

2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

utvidgningen av tillståndet.

Förlängning av tillstånd

7 § En ansökan enligt 2 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
förlängning av ett tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av
styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex måna-
der innan det löpande tillståndet går ut.

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags- eller för-

eningsstämmans protokoll med beslutet om förlängningen av tillståndet.

�ndring av bolagsordning eller stadgar

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar

8 § En ansökan enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska undertecknas av
styrelsen eller den verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändrings-

beslutet, och

2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning

9 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § för-
säkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om förlust-
täckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag ska det lämnas en av
styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringsta-
garnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar och ett
yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning

10 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om vinst-
utdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag som inte får dela ut
vinst ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet enligt 11 kap. 20 §

första stycket 1 försäkringsrörelselagen,

2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som har underrättats enligt

11 kap. 20 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens

background image

4

SFS 2011:257

innehåll samt en försäkran att underrättelsen har skett på det sätt som anges i
samma paragraf tredje stycket,

3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor att förutsättningarna enligt

11 kap. 20 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkrings-
tagarnas inställning är uppfyllda,

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för för-

säkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäk-
ringar enligt 11 kap. 20 § första stycket 4 eller 12 kap. 40 § försäk-
ringsrörelselagen och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktua-
rie över utredningen.

Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om

vinstutdelning i bolagsordningen, ska utredningen enligt första stycket 4
kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas för-
säkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring en-
ligt 11 kap. 21 § försäkringsrörelselagen.

�&terbetalning av garantikapital

11 §

Tillsammans med en ansökan enligt 12

kap. 66 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) om tillstånd att återbetala garantikapital ska följan-
de handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning,

och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garanti-

kapitalet återbetalas och ett yttrande från det ömsesidiga försäkringsbolagets
revisor och aktuarie över utredningen.

�&terbetalning av verksamhetskapital

12 §

Tillsammans med en ansökan enligt 13

kap. 25

§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) om tillstånd att betala tillbaka verksamhetskapital
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om åter-

betalning, och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att verksam-

hetskapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från försäkringsföreningens re-
visor och aktuarie över utredningen.

�verlåtelse av försäkringsbestånd

13 §

Tillsammans med en ansökan enligt 10

kap. 6

§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlåtan-
de försäkringsföretaget,

2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om

överlåtelse, och

3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden

utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

background image

5

SFS 2011:257

I det fall överlåtelsen avser ett försäkringsföretag i likvidation eller i kon-

kurs, ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som
anges i första stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan enligt 10 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen.

�vergång till vinstutdelande verksamhet

14 § Om en ansökan enligt 10 kap. 6 § eller 17 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning inte
är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i
10 § första stycket 2�4 lämnas tillsammans med ansökan.

Fusion

Tillämpningsområde

15 §

Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag gäller inte 1 kap. 32 §,

32 a § första stycket, 33 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). I
stället gäller 16 och 17 §§.

Verkställande av fusionsplan

16 §

En ansökan enligt 11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 § försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska
undertecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusione-
rande försäkringsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande hand-
lingar ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från försäkringsföretagens styrelser

eller verkställande direktörer om

a. att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller

enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kon-
troll av företagskoncentrationer

1 och

b. att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den

nämnda förordningen,

2. när det är fråga om fusion genom kombination av försäkrings-

aktiebolag, ett intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i
det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens samman-
lagda verkliga värde för det övertagande bolaget,

3. när en livförsäkringsverksamhet ska övergå från en verksamhet där

vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, sådana hand-
lingar som anges i 10 § första stycket 2�4,

4. en kopia av fusionsplanen, och
5. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med be-

slut om den tilltänkta fusionen.

1 EUT L, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

background image

6

SFS 2011:257

Underrättelse om hinder mot verkställande av fusionsplan

17 §

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när verket fattar be-

slut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Om ett ärende om verk-
ställande av en fusionsplan har överlämnats till regeringen för prövning, ska
inspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets beslut.

Förvärv av aktier

Tillämpliga bestämmelser

18 § Bestämmelserna i 19�23 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens
handläggning av ansökningar enligt 15 kap. 1 och 2 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) om tillstånd till direkt eller indirekt förvärv av ak-
tier i försäkringsaktiebolag.

Ansökan

19 §

En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska undertecknas av för-

värvaren. Om förvärvaren är en juridisk person ska ansökan undertecknas av
dess styrelse eller verkställande direktören.

Skriftlig bekräftelse

20 §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i

15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange vilken dag bedöm-
ningsperioden löper ut.

Kompletteringar

21 §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma

en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043), får inspektionen förelägga förvärvaren att
komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart
framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

Förlängning av bedömningsperioden

22 §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mel-
lan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande
uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperio-
den får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio ar-

betsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES), eller

2. förvärvaren inte är

background image

7

SFS 2011:257

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäk-

ringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, eller ett fondfö-
retag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsva-

rande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av
en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplette-

rande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut

23 §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara

skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fatta-
des.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en ut-

ländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat synpunkter till Finansinspek-
tionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska
handläggas av Bolagsverket

Tillämpningsområde

Försäkringsaktiebolag

1 §

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende ett försäkringsaktiebolag gäller 1 kap. aktiebolags-
förordningen (2005:559), om inte annat följer av 16 §. Därutöver gäller
bestämmelserna om

� anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6�10 §§,
� tillstånd i 11 §,
� ändring av bolagsordning i 13 §,
� aktuarie i 15 §,
� överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §, och
� avgifter i 24�26 §§.

�msesidiga försäkringsbolag

2 §

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 och 3 §§, 4 §
första och andra stycket 2�6, 5�7 a, 8 a�12, 13 d, 13 e och 14 §§ förordning-
en (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte annat följer av 16 §. Där-
utöver gäller bestämmelserna om

� anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6�10 §§,
� tillstånd i 11 och 12 §§,
� ändring av bolagsordning i 13 §,
� ledning i 14 §,
� aktuarie i 15 §,
� garantikapital i 17�19 §§,

background image

8

SFS 2011:257

� överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
� frivillig likvidation i 23 §, och
� avgifter i 24 och 27 §§.

3 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen (1987:978) om

ekonomiska föreningar på ömsesidiga försäkringsbolag ska det som där sägs
om

1. ekonomisk förening avse ömsesidigt försäkringsbolag,
2. medlem avse delägare,
3. stadgar avse bolagsordning,
4. föreningsstämma avse bolagsstämma, och
5. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Försäkringsförening

4 §

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende en försäkringsförening gäller 2�7 a, 8 a�12, 13 d,
13 e och 14 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte
annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

� anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6�10 §§,
� tillstånd i 11 §,
� ändring av stadgar i 13 §,
� ledning i 14 §,
� aktuarie i 15 §,
� verksamhetskapital i 20 och 21 §§,
� överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
� frivillig likvidation i 23 §, och
� avgifter i 24 och 27 §§.

5 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen (1987:978) om

ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening avse försäkringsförening, och
2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Allmänna bestämmelser

Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen

6 §

En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043)

ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elek-
troniskt till Bolagsverket.

7 §

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot el-

ler av den verkställande direktören. En anmälan av ett försäkringsföretag i
likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har
utsetts, av en av likvidatorerna.

8 §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara under-

tecknad med en elektronisk signatur.

background image

9

SFS 2011:257

9 §

Handlingar som ska fogas till en anmälan som har upprättats elektro-

niskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

10 §

En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får

undertecknas med en elektronisk signatur.

Tillstånd

11 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av försäkringsföretag

ska Finansinspektionens eller regeringens beslut enligt 2 kap. 15 § försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd och godkännande av bolags-
ordning eller stadgar lämnas.

12 §

Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt försäkringsbolag

ska följande handlingar ges in:

� en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av försäkring har skett,

och

� en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

�ndring av bolagsordning eller stadgar

13 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av

ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens eller reger-
ingens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas.

Ledning

14 §

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, som inte endast avser ändring av
hemvist eller postadress, ska det lämnas en kopia av protokoll eller annan
handling som bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller styrel-
sesuppleant.

Aktuarie

15 §

I en anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § andra stycket försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) av försäkringsföretagets aktuarie ska fullstän-
digt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, medbor-
garskap, hemvist och postadress anges.

I anmälan ska det lämnas en försäkran på heder och samvete att aktuarien

inte är i konkurs eller har näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken samt att aktuarien uppfyller de behörighetskrav som avses i
5 kap. 14 § första stycket försäkringsrörelselagen.

Revisor

16 §

I stället för 1

kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen

(2005:559) samt 4 § andra stycket 4 och 7 a § 2 förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla en

background image

10

SFS 2011:257

försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de i 11 kap. 12 §,
12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) angivna
kompetenskraven.

Garantikapital

Förutsättning för registrering

17 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av ett ömsesidigt för-

säkringsbolag ska det lämnas ett intyg från försäkringsbolagets revisor om
att garantikapital enligt 12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket för-
säkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Under rörelsens gång

18 §

En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra stycket försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut att ta emot garantikapital under
rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska
ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta emot garanti-

kapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av ga-
rantikapital och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie
över utredningen,

2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garanti-

kapital, och

3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att minst hälften av det be-

lopp som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering

enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapital, ska detta
anmälas för registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett intyg
av försäkringsbolagets revisor om att hela garantikapitalet har betalats in
inom sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket.

�&terbetalning av garantikapital

19 §

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 66 § för-

säkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetalning av garanti-
kapital ska följande handlingar ges in:

� en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning,

och

� Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Verksamhetskapital

Förutsättning för registrering

20 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av en försäkrings-

förening ska det lämnas ett intyg från föreningens revisor om att verksam-
hetskapital enligt 13

kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen

(2010:2043) har betalats in.

background image

11

SFS 2011:257

�&terbetalning av verksamhetskapital

21 §

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 13 kap. 25 § för-

sta stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetal-
ning av verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

� en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om åter-

betalning, och

� Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

�verlåtelse av försäkringsbestånd

22 §

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 10 kap. 4 § för-

säkringsrörelselagen (2010:2043) av avtal om överlåtelse av försäkrings-
bestånd ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse, och

2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 10 kap.

3 § försäkringsrörelselagen.

Frivillig likvidation

23 §

I en anmälan för registrering enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut om frivillig likvidation av
ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening ska det anges
när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Vid anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll

med beslutet om likvidationen ges in.

Avgifter

Handläggning av ansökan enligt försäkringsrörelselagen

24 §

För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt

11

kap. 45

§, 12

kap. 74 § och 13

kap. 27 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska en avgift på 475 kronor betalas.

Handläggning av ansökan enligt aktiebolagslagen

25 §

För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen

(2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan, 1 500 kr,
2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och
3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om försäkrings-

aktiebolagets firma på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

26 §

En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska

uppgå till 2 700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift finns i

4�9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår
av 3 § indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för en for-
dran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän syn-
punkt.

background image

12

SFS 2011:257

Handläggning av ansökan enligt lagen om ekonomiska föreningar

27 §

För handläggning och prövning av ansökan enligt lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar ska avgift betalas till Bolagsverket med följande
belopp:

1. undantag enligt 6 kap. 4 och 11 §§ från bosättningskravet för verkstäl-

lande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. undantag helt eller delvis enligt 10 kap. 6 § från bestämmelser om av-

sättning till reservfond, 685 kronor, och

3. likvidation enligt 11 kap. 4 a § tredje stycket, 475 kronor.

4 kap. Försäkringsregister

Tillämpningsområde

1 §

Hos Bolagsverket ska det föras ett försäkringsregister för

� försäkringsaktiebolag,
� ömsesidiga försäkringsbolag, och
� försäkringsföreningar.
För försäkringsaktiebolag gäller detta kapitel i stället för 2 och 3 kap.

aktiebolagsförordningen (2005:559).

Försäkringsregistrets indelning

2 §

Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska vara indelat i sex avdelningar enligt följande:
1. livförsäkringsaktiebolag,
2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
3. livförsäkringsföreningar,
4. skadeförsäkringsaktiebolag,
5. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, och
6. skadeförsäkringsföreningar.

Alfabetisk förteckning

3 §

En alfabetisk förteckning över försäkringsföretagen ska höra till regist-

ret. Förteckningen ska innehålla uppgift om organisationsnumret på varje
försäkringsföretag.

Handlingar i försäkringsregistret

4 §

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt aktie-

bolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska biläggas försäkringsregistret. Såda-
na handlingar ska för varje försäkringsföretag sammanföras i akter.

background image

13

SFS 2011:257

Försäkringsregistrets ändamål m.m.

�ndamål

5 §

Försäkringsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i

registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsföretagen enligt

försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller
beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av försäkringsföretag som registre-

ras i försäkringsregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller an-

nan författning, och

a) som avser försäkringsföretag som registreras i försäkringsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten infor-

mation, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Underrättelser

6 §

Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta

Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur försäk-
ringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrät-
telsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie, revisor eller allmänt

ombud förordnats enligt 14 kap. 10, 11 eller 14 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) underrätta Bolagsverket om det.

Om personuppgifter och informationslämnande m.m.

Personuppgiftsansvar

7 §

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för försäkringsregistret.

8 §

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt in-

trång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssyn-
punkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

background image

14

SFS 2011:257

Direktåtkomst

9 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 5 § besluta om direktåt-

komst till försäkringsregistret.

Skadestånd

10 §

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skade-

stånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Rättelse av personuppgift

11 §

I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsregistret tillämpas

26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

Lämnande av information

12 §

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan
handling.

Om informationen inte innehåller en sådan handling, ska det av informa-

tionen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

13 §

Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § person-

uppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol föl-
jer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Anteckningar i försäkringsregistret

Gemensamma bestämmelser

14 §

Anteckningar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje

försäkringsföretag. Vid varje anteckning ska detta nummer anges liksom da-
tum för anteckningen och för dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

15 §

Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i försäk-

ringsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att an-
mälan kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att beslutet ska ha ver-
kan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckning i registret göras i
så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

16 §

När ett försäkringsföretag registreras ska följande antecknas i försäk-

ringsregistret:

1. företagets organisationsnummer,
2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse,
3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäk-

ringsaktiebolag och försäkringsföreningar, dagen för bildandet,

background image

15

SFS 2011:257

4. företagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan ly-

delse är angiven i bolagsordning eller stadgar,

5. företagets bifirma, om styrelsen antagit en sådan,
6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,
7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om

verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för di-

rekt försäkringsverksamhet inom Sverige,

9. om företaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES,
10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,
11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i

bolagsordning eller stadgar,

12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och revi-

sorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon
av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman, hur det
i så fall ska ske,

13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvistet
för utsedd aktuarie,

14. om försäkringsföretaget ska ha euro som redovisningsvaluta,
15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta, och
16. försäkringsföretagets postadress.
I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag e-postadress och te-

lefonnummer antecknas.

Försäkringsaktiebolag

17 §

För försäkringsaktiebolag ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 och

16 §§, antecknas

1. uppgifter enligt 8 kap. 43 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om
bolagskategori,

2. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet och maximi-

kapitalet,

3. antalet aktier samt, i förekommande fall, det lägsta och högsta antalet

aktier, och

4. syftet med försäkringsaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte

än att bereda vinst åt aktieägarna.

För ett livförsäkringsaktiebolag gäller att det i försäkringsregistret ska an-

tecknas hur bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt
täcka bolagets förlust.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsaktiebolag antecknas om bo-

lagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad.

18 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett försäkringsaktiebolags

bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §

aktiebolagslagen (2005:551),

background image

16

SFS 2011:257

3. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra

meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

4. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller un-

der vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas

även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets
aktier.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas

även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges
ut.

19 §

Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolags-

ordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 §
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

20 §

Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut

om minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag, ska det vid re-
gistreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

21 §

Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap.

22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska detta antecknas i försäkringsregistret
av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion
har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om
delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare ska beslut att förkla-
ra att en fråga om beståndsöverlåtelse har fallit enligt 10 kap. 6 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) antecknas i försäkringsregistret
när det har vunnit laga kraft.

�msesidiga försäkringsbolag

22 §

För ömsesidiga försäkringsbolag ska det, utöver vad som föreskrivs i

15 och 16 §§, antecknas

1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 § första stycket 6�11, 14, 16 och 17

försäkringsrörelselagen (2010:2043), samt 6 kap. 15 § och 8 kap. 18 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, och

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum och postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även
hemvistet för lekmannarevisor.

23 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt försäk-

ringsbolags bolagsordning innehåller

1. villkor enligt 12 kap. 73 § andra stycket andra meningen försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

background image

17

SFS 2011:257

2. förbehåll enligt 7 kap. 18 § andra stycket första meningen lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller un-

der vissa villkor.

24 §

Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett överlåtande ömsesidigt för-
säkringsbolag är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har
vunnit laga kraft.

25 §

Försäkringsregistret ska för varje ömsesidigt försäkringsbolag inne-

hålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolags-

ordningen i dess senaste lydelse, och

3.

års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § la-
gen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Försäkringsföreningar

26 §

För försäkringsföreningar ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 och

16 §§, antecknas

1. uppgifter som avses i 6 kap. 15 § och 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar,

2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,
3. storleken på verksamhetskapitalet,
4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som tillskjutit verk-

samhetskapital,

5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller den som till-

skjutit verksamhetskapital,

6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas till-

baka,

7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna samt hur uttaxeringen
ska genomföras, och

8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges kän-

nedom.

För en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i försäkringsregistret

ska anges hur föreningens förlust får täckas.

27 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings

stadgar innehåller

1. förbehåll enligt 7 kap. 18 § andra stycket första meningen lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, eller

2. bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid viss tid eller

under vissa villkor.

background image

18

SFS 2011:257

28 §

Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska det antecknas att överlåtande försäkrings-
förening är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har
vunnit laga kraft.

29 §

Försäkringsregistret ska för varje försäkringsförening innehålla

1. stadgarna, uppgifter om ändring i stadgarna och stadgarna i dess senaste

lydelse, och

2. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § la-
gen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Anteckningar på försäkringsföretagets registerupplägg

30 §

Anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller underrät-

telse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), aktiebolagslagen
(2005:551) eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar görs på för-
säkringsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 10 kap. 4

och 12 §§ försäkringsrörelselagen, 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och
27 §§ aktiebolagslagen eller 12 kap. 6, 17 och 21 §§ lagen om ekonomiska
föreningar görs anteckning på både det överlåtande och det övertagande för-
säkringsföretagets upplägg.

Anteckning om ändring av ett försäkringsföretags firma och om ett för-

säkringsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning
som anges i 3 §.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

31 §

Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i försäkrings-

registret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Det-
samma gäller sådana handlingar och uppgifter som inte har förts in i försäk-
ringsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar som inte har förts in i försäkringsregistret och som inte behö-

ver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatise-
rad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan
risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

32 §

Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag som är

upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbe-
grepp, om det har gått mer än fem år sedan försäkringsföretagets upplösning
har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19, 25 och

29 §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och
firma användas som sökbegrepp.

background image

19

SFS 2011:257

Kungörelser och underrättelser

33 §

I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller

15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska försäkrings-
företagets firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller,
om försäkringsföretaget är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvi-
dationen.

34 §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild del-
givningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller supple-
ant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åt-
gärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska un-
derrättelse lämnas till den som berörs av åtgärden.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folk-
bokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller,
om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som

likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen
ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att

en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

35 §

Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende

om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reserv-
fonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående

mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och

2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslutet har

upphävts eller ändrats.

Registreringsavgifter

Avgifter för registrering

36 §

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift beta-

las för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ären-
dets handläggning och prövning.

37 §

Avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsföretag, 2 200 kro-

nor eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller bifirma eller av firma i dess ly-

delse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

background image

20

SFS 2011:257

3. vid anmälan om bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation

enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 kap. 1 § fjärde
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt

25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 11 kap. 17 § tredje stycket
lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen el-

ler 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

6. vid anmälan om delning enligt 24

kap. 27 § aktiebolagslagen,

1 000 kronor, och

7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då anteckning i regist-

ret annars ska göras, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektro-
niskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

38 §

Om en anmälan enligt 37 § samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt 37 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

39 §

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18

kap. 10 § aktiebolagslagen

(2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av

37 § 4,

5. en underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller Finans-

inspektionen, eller

6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §

aktiebolagslagen eller 12 kap. 37 § lagen (1987:667) om ekonomiska fören-
ingar.

Avgift för utlämnande av uppgifter och handlingar

40 §

Bolagsverket fastställer avgifter

1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium

för automatiserad behandling, och

2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolags-

lagen (2005:551) på annat språk än svenska.

När avgiften ska betalas

41 §

Avgift ska betalas när en ansökan ges in. Avgiften betalas inte till-

baka om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

background image

21

SFS 2011:257

5 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och
europakooperativ

Tillämpningsområde

1 §

Detta kapitel gäller för

1. europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 okto-

ber 2001 om stadga för europabolag

2 (SE-förordningen) som driver försäk-

ringsrörelse, och

2. europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den

22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar

3 (SCE-fören-

ingar) (SCE-förordningen) som driver försäkringsrörelse.

2 §

Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i

fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse
tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europa-
kooperativsregistret.

Bestämmelserna i denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europa-

bolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse om inte annat
framgår av SE-förordningen, SCE-förordningen, försäkringsrörelselagen
(2010:2043), aktiebolagslagen (2005:511) eller lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar.

Ansökan och anmälan för registrering

3 §

En ansökan eller en anmälan enligt 2 kap. eller 3 kap. ska undertecknas

av den verkställande direktören eller

1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett sådant för-

valtningssystem som avses i artiklarna 39�42 i SE�förordningen (dualistiskt
organiserade europabolag) eller artiklarna 37�41 i SCE-förordningen (dua-
listiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 43�45 i SE�förordningen (monis-
tiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 42�44 i SCE-förordningen
(monistiskt organiserade europakooperativ) en ledamot i förvaltningsorga-
net.

6 kap. Särskilda bestämmelser för utländska försäkringsgivare
och tjänstepensionsinstitut

1 §

Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkrings-

givares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som ska prövas av
Finansinspektionen eller av regeringen ska alltid ställas till och ges in till in-
spektionen.

Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för

prövning, ska inspektionen bifoga ett eget yttrande.

2 EGT L 294, 10.11.2001, s.1 (Celex 32001R2157).

3 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

22

SFS 2011:257

2 §

I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt

9 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna
eller åtaganden som ska fullgöras utomlands, ska det anges i vilka länder ris-
kerna finns respektive åtagandena ska fullgöras.

3 §

Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i trafikför-

säkringsförordningen (1976:359).

7 kap. Bemyndiganden

Bolagsverket

1 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen enligt 3 kap.

8 §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektro-
niskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med origina-

let,

5. vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få

ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får un-

dertecknas med en elektronisk signatur.

Finansinspektionen

Föreskrifter för försäkringsföretag

2 §

Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)

meddela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,
3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett försäk-

ringsföretag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

4. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och

12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap.
11 §,

5. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,
6. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska

innehålla,

7. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

8. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska läm-

na till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av för-
säkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

background image

23

SFS 2011:257

9. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

10. villkor för upplåning enligt 4 kap. 5 §,
11. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 1�7 och 9 §§,

12. villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 5 kap. 14 §

första stycket,

13. vilka utländska stater, utländska centralbanker och internationella or-

ganisationer som ska omfattas av 6 kap. 3 § 2 och 4,

14. i vilka stater de rättssubjekt som anges ska vara belägna eller ha sitt

säte i enligt 6 kap. 3 § 3, 8 och 10�13,

15. förutsättningarna för användningen av tillgångar utgivna av ett speci-

alföretag enligt 6 kap. 3 § 14,

16. vilket värde som tillgångar som anges i 6 kap. 3 § 15 högst får tas upp

till,

17. värdering av fastigheter och tomträtter samt inom vilken andel av vär-

det panträtten ska ligga enligt 6 kap. 3 § 16,

18. lämplig riskspridning inom de ramar som anges i 6 kap. 14 §,
19. lokalisering av tillgångar enligt 6 kap. 18 § andra stycket,
20. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 6 kap. 19 §,
21. värdering till verkligt värde enligt 6 kap. 27 §,
22. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 32 §,
23. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i

kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 7 kap. 2, 4 och 5 §§
samt 9 kap. 4 §,

24. motsvarande höjning av beräkningskriterierna för solvensmarginalen i

fråga om återförsäkring för andra försäkringsklasser än de motsvarande klas-
serna i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 11�13 enligt 7 kap. 7 § andra
stycket,

25. beräkning av kostnader för utförd assistans och annan beräkning av

solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 7�11 §§,

26. beräkning av solvensmarginal för återförsäkring av livförsäkring en-

ligt bestämmelserna för livförsäkring i 7 kap. 12 §,

27. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkring

enligt 7 kap. 13 §,

28. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7 kap. 18 § första

stycket,

29. vad en redogörelse enligt 8 kap. 2 § ska innehålla,
30. omfattningen av skyldigheten enligt 8 kap. 5 § att lämna information

om placeringsriktlinjer och vilka försäkringar som inte ska omfattas av den
skyldigheten,

31. vilka uppgifter som placeringsriktlinjer enligt 8 kap. 6 § ska innehålla,
32. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i

den gruppbaserade kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt
9 kap. 4 §,

33. metodernas användning och innehåll vid beräkning av gruppbaserad

ekonomisk ställning enligt 9 kap. 5 §,

34. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när

handlingarna ska ges in till Finansinspektionen enligt 9 kap. 6 §,

background image

24

SFS 2011:257

35. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 14 kap. 5 §,

36. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna modeller

enligt 14 kap. 17 § första stycket, och

37. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 16 kap. 4 §.
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av för-

säkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller
sådana bestämmelser.

Aktuarie

3 §

Finansinspektionen får enligt 5 kap. 17 § andra stycket försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) i ett enskilt fall besluta om undantag från villkoren
om behörighet att tjänstgöra som aktuarie och från kravet på aktuarie.

Koncerner

4 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om

koncerner i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har med-
delats med stöd av samma lag och i lagen (1987:667) om ekonomiska fören-
ingar ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte utgör
en koncern enligt 1 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar men som har
en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Föreskrifter för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

5 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska för-

säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela
föreskrifter om

1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut

ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar

som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap.
4 §,

3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för åter-

försäkring enligt 4 kap. 5 a §,

4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt

5 kap. 5 §,

5. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 5 kap.

9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas av informations-
skyldigheten,

6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §,
7. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 § första stycket 1,
8. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos för-
säkringsgivaren enligt 8 kap. 1 a §, och

9. vilken information som ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna

enligt 8 kap. 1 b §.

background image

25

SFS 2011:257

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

Föreskrifter om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

6 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

1. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 10 b § ska innehålla,

och

2. vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna enligt 10 d §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då försäkrings-

rörelseförordningen (1982:790) och kungörelsen (1972:291) om understöds-
föreningsregister ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i kungörelsen om understödsföreningar och försäk-

ringsrörelseförordningen ska fortsätta att tillämpas för understödsföreningar
som utövar verksamhet med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av
försäkringsrörelselagen.

3. I fråga om registrering av försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäk-

ringsbolag som har bildats innan försäkringsrörelselagen (2010:2043) har
trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011