SFS 2011:258 Förordning om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

110258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:703) om
europabolag;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 11 §§ förordningen (2004:703) om eu-

ropabolag ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller för europabolag enligt rådets förordning (EG)

nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

2 (SE-förord-

ningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2004:575) om euro-
pabolag.

2 §

3

Av 7 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att bestämmelserna

i aktiebolagsförordningen (2005:559), förordningen om bank- och finansie-
ringsrörelse (2004:329) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257) om
registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse
eller försäkringsrörelse, bankregistret respektive försäkringsregistret ska till-
lämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om europabolaget driver

bankrörelse eller försäkringsrörelse, förordningen om bank- och finansie-
ringsrörelse eller försäkringsrörelseförordningen ska även i övrigt tillämpas
på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen, lagen om euro-
pabolag eller denna förordning.

11 §

4

I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap.

1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), 4 kap. 29 och 30 §§ förord-
ningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse samt 4 kap. 36�39 §§
försäkringsrörelseförordningen (2011:257), avgifter betalas med följande
belopp:

a) vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt artikel 12 i SE-

förordningen, 2 500 kr,

b) vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen

(2004:575) om europabolag, 1 000 kr, och

c) vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första stycket lagen

om europabolag, 800 kr.

1 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

2 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

3 Senaste lydelse 2005:567.

4 Senaste lydelse 2005:567.

SFS 2011:258

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:258

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)