SFS 2011:259 Förordning om ändring i förordningen (1996:221) om svenska försäkringsbolags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz;

110259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:221) om svenska
försäkringsbolags skadeförsäkringsverksamhet i
Schweiz;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1996:221) om

svenska försäkringsbolags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz samt
1�6 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om svenska försäkringsföretags
skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om svenska försäkrings-

företag som driver direkt skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz genom fi-
lial, agentur eller annat liknande driftställe.

2 §

Förordningen gäller inte för

1. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om
a) bolagsordningen eller stadgarna medger uttag av extra bidrag eller

minskning av förmåner,

b) verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring eller annan

ansvarsförsäkring än sådan som försäkringsföretaget enligt 2 kap. 11 § andra
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) behandlar som underordnad,

c) den årliga premieinkomsten från skadeförsäkringsrörelsen inte över-

stiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro, och

d) minst hälften av premieinkomsten kommer från försäkringsföretagets

delägare eller medlemmar,

2. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som enligt avtal

med ett annat sådant försäkringsföretag fullt ut återförsäkrar alla sina avtal
om direkt skadeförsäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt
försäkringsavtalen,

3. lokala skadeförsäkringsbolag som endast meddelar sådan försäkring

som avses i 2 kap. 11 § första stycket klass 18 försäkringsrörelselagen (assis-
tans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte översti-
ger ett belopp motsvarande 200 000 euro, och

4. återförsäkring.

3 §

Finansinspektionen ska, på begäran av ett försäkringsföretag som avser

att driva verksamhet för vilken denna förordning är tillämplig, utfärda ett in-
tyg som utvisar att företaget har tillräcklig kapitalbas enligt 2 kap. 10 § samt

SFS 2011:259

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:259

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043). Dessutom ska intyget innehålla
uppgifter om

� vilka försäkringsklasser som företagets tillstånd omfattar,
� vilka risker som företaget faktiskt försäkrar, samt
� de finansiella medel som företaget avsatt för att täcka de uppskattade

kostnaderna för uppbyggnad av administration och övriga nödvändiga före-
tagsfunktioner i Schweiz.

4 §

Finansinspektionen ska senast tre månader efter att inspektionen från

den behöriga myndigheten i Schweiz mottagit en verksamhetsplan för för-
säkringsföretaget och en redogörelse för myndighetens iakttagelser lämna ett
yttrande över dessa uppgifter till myndigheten.

5 §

För försäkringsföretagets verksamhet i Schweiz ska, i stället för be-

stämmelserna i 6

kap. 1�19 och 27�31 §§ försäkringsrörelselagen

(2010:2043), det landets bestämmelser gälla för

� beräkning av försäkringstekniska avsättningar,
� placering av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsätt-

ningarna, samt

� lokalisering av dessa tillgångar och begränsning av valutakursförluster.
Den behöriga myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att dessa

bestämmelser följs.

6 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta med den be-

höriga myndigheten i Schweiz i den utsträckning som följer av avtalet mel-
lan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt för-
säkring än livförsäkring.

Finansinspektionen får från den behöriga myndigheten i Schweiz begära

den information som behövs för kontroll av försäkringsföretagets kapitalbas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)