SFS 2011:260 Förordning om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

110260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:650) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:650) om byte av redo-

visningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

1 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovis-

ningsvaluta i finansiella företag ska innehålla, och

2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag som har

fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2011:260

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011