SFS 2011:261 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

110261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 5 a och 8 §§ förordningen (2001:911) om av-

gifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till för-
ordningen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� sjölagen (1994:1009),
� den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,

1 Senaste lydelse 2010:752.

SFS 2011:261

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:261

� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapital-

täckning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16

september 2009 om kreditvärderingsinstitut

2,

� lagen (2010:751) om betaltjänster, och
� försäkringsrörelselagen (2010:2043).

5 a §

3

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,

styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

� bank,
� betalningsinstitut,
� börs,
� clearingorganisation,
� finansiellt institut,
� fondbolag,
� företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

� försäkringsföretag,
� institut för elektroniska pengar,
�

juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

� juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

� kreditmarknadsföretag,
� pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

� understödsförening, eller
� värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställfö-
reträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

3 Senaste lydelse 2010:1438.

background image

3

SFS 2011:261

För avgiftens storlek enligt första�fjärde styckena gäller 4 §, avgiftsklass

E.

8 §

4

Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i

ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 6 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 17 § försäkrings-

rörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap.

4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9

kap. 4 § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Fi-

nansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:1131.

background image

4

SFS 2011:261

Bilaga

5

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar

6

Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)

F

Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)

D

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §)

D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra
försäkringsverksamheten (7 §)

D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)

G

Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(14 d §)

D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §)

D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)

G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje
stycket)

F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller
uppskattat värde (24 § tredje stycket)

D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)

G

Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a�10 g §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som
meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i
försäkringsrörelselagen (24 a §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)

R�AC

Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)

D

Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)

G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 §
första stycket 2)

D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)

D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast
vartannat eller vart tredje år (33 §)

D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 §
andra stycket)

D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år
(35 § andra stycket)

D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)

F

5 Senaste lydelse 2010:1438.

6 �ndringen innebär att ärendeslaget registrering av understödsförening tagits bort ur
förteckningen.

background image

5

SFS 2011:261

Godkännande och registrering av beslut om likvidation
(40 § andra stycket)

D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal
medlemmar (41 § andra stycket)

G

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)

G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en
förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)

G

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till
en annan stat (96 §)

J

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

P

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

F

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband
med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 och 11 kap. 20 §§)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)

G

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (4 kap. 11 §)

G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §)

G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket)

D

background image

6

SFS 2011:261

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2

G

Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)

G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)

G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag
enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)

G

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)

K

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från
allmän domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan
(11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § och 13 kap. 33 §)

G

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 §
första och andra styckena får vara stiftare

F

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)

R�AC

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (15 kap. 1 §)

L

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

P

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)

D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

I

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

J