SFS 2011:262 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

110262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 a kap. 4 § förordningen (2007:572) om vär-

depappersmarknaden ska ha följande lydelse.

4 a kap.

4 §

1

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mel-
lan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande
uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperio-
den får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio ar-

betsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkrings-

företag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag
och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva mot-

svarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn
av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplet-

terande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:593.

SFS 2011:262

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011