SFS 2011:264 Förordning om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49)

110264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 7 §§ kupongskatteförordningen

(1971:49) ska ha följande lydelse.

1 §

1

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624). Vad
som sägs i 2 § första stycket och 3 § första stycket i denna förordning om
central värdepappersförvarare gäller även den som enligt 11 a eller 11 b §
kupongskattelagen ansvarar för innehållande av kupongskatt.

Med utländsk förvaltare förstås den som i utlandet förvaltar aktier eller

andelar i investeringsfonder och som enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen
(2005:551), 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder eller 3 kap.
7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i stället för
aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands, kan föras in i aktie-
boken eller registret över innehavare av andelar.

2 §

2

En central värdepappersförvarare ska hos Skatteverket kontrollera

uppgifter som lämnats enligt 7 § andra stycket kupongskattelagen
(1970:624) och som är av betydelse för bedömning av frågan om skatt-
skyldighet enligt lagen. Sådan kontroll ska avse utdelningsberättigad som
inte är juridisk person och ska göras på tid och sätt som Skatteverket be-
stämmer.

Bestämmelserna i första stycket om central värdepappersförvarare gäller i

stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolags-
lagen (2005:551), 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder eller
3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

7 §

3

Sådan uppgift som avses i 15 kap. 4 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas av

1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag som inte är av-

stämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), samt

2. den som i Sverige har fått

1 Senaste lydelse 2005:1143.

2 Senaste lydelse 2005:1143.

3 Senaste lydelse 2005:1143.

SFS 2011:264

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:264

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

a) utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om utdel-

ningen inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare, från ut-
ländsk juridisk person, eller

b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto har lämnats och inte

har betalats ut genom en central värdepappersförvarare, på obligation, för-
lagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.

Uppgiften ska lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. Lyfts belop-

pet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av denne avgi-
ven särskild uppgift, ska en sådan i stället lämnas av den som lyfter beloppet.
Därvid ska uppges namn och hemvist på den för vars räkning beloppet lyfts.
Om någon får utdelning eller ränta mot kupong, som han har förvärvat utan
det värdepapper kupongen tillhör, ska också namn och hemvist uppges på
den från vilken kupongen har förvärvats.

Uppgift enligt denna paragraf avfattas på blankett enligt av Skatteverket

fastställt formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller rän-
tan. Denne ska se till att uppgift lämnas innan betalning sker.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdel-

ning som beslutas efter ikraftträdandet. �ldre bestämmelser gäller i fråga om
sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna för vilka försäkringsrö-
relselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande av för-
säkringsrörelselagen (2010:2043).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)