SFS 2011:265 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

110265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:922) om
europakooperativ;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (2006:922) om

europakooperativ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt

rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för euro-
peiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

1 (SCE-förordningen). Den

innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ.

För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället särskilda be-

stämmelser i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

6 §

2

Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1

fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid en anmälan enligt artikel
11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i arti-
kel 22 i SCE-förordningen.

Dessutom ska följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande

föreningarna:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som

avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordning-

en.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget

har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32�33, 35 och 35 a §§ aktiebo-

lagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, sty-
relseledamot och styrelsesuppleant ska

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i förvaltningsorganet.

När det gäller förening som driver försäkringsrörelse gäller dessutom be-

stämmelserna i 2 kap. 16 § 3 försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i
fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer.

1 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

2 Senaste lydelse 2008:25.

SFS 2011:265

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:265

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)