SFS 2011:268 Förordning om lärar- och förskollärarregister

110268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om lärar- och förskollärarregister;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ ska Statens skolverk med hjälp

av automatiserad behandling föra ett register över legitimerade och tidigare
legitimerade lärare och förskollärare.

2 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandlingen av personupp-

gifter i registret om inte annat följer av denna förordning.

3 §

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av person-

uppgifter som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvarig

4 §

Statens skolverk är personuppgiftsansvarig för behandling av person-

uppgifter i registret.

Registrets ändamål

5 §

Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell för-

teckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

6 §

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas

om det behövs för att

1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2

kap. 16

§ skollagen

(2010:800),

2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer

1, senast ändrat genom kommissionens förord-

ning (EG) nr 279/2009

2,

3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 11 (Celex 32009R0279).

SFS 2011:268

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:268

4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av

lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgifts-

lämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Registrets innehåll

7 §

Registret får innehålla endast följande uppgifter:

1. namn och kön,
2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum,

3. yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för

utfärdande av examen,

4. lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,
5. datum för utfärdande av legitimation,
6. om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,
7. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att

registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Registret får inte innehålla uppgifter om skälen för de beslut som avses i

första stycket 6.

Direktåtkomst

8 §

Direktåtkomst får inte medges till uppgifterna i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 §

Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatise-

rad behandling om uppgifterna ska behandlas för de ändamål som anges i 5
och 6 §§.

Information

10 §

Statens skolverk ska på lämpligt sätt informera den registrerade om

registret. Informationen ska ge upplysning om vem som är personuppgifts-
ansvarig och redovisa ändamålet med registret och vilken typ av uppgifter
som registret får innehålla samt ge upplysning om

1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
2. rätten att få information och rättelse enligt personuppgiftsslagen

(1998:204),

3. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna förordning och personuppgiftslagen,

4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling, och

5. om registreringen är frivillig eller inte.

background image

3

SFS 2011:268

Rättelse och skadestånd

11 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011