SFS 2011:269 Förordning om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

110269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 10 och 12 §§ förordningen (2007:1293) med

instruktion för Högskoleverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbild-

ning genom

1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och

forskarnivå, och

2. prövning av tillstånd att utfärda examina.

10 §

2

Högskoleverket ska

1. vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer

3, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG)

nr 279/2009

4, och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad

regeringen särskilt beslutar, och

2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EU-

direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser,
allt enligt vad regeringen särskilt beslutar.

12 §

I enlighet med vad som följer av andra författningar ska Högskolever-

ket besluta om

1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman som exa-

mina inom högskoleutbildning får avläggas enligt högskolelagen
(1992:1434), och

2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtag-

bar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskol-

läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den

1 Senaste lydelse 2010:1128.

2 Senaste lydelse 2010:70.

3 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

4 EUT L 93, 7.4.2009, s. 11 (Celex 32009R0279).

SFS 2011:269

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:269

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller be-
hörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i
dess lydelse före den 1 juli 2012.

3. Högskoleverket ska besluta om behörighetsbevis som ska handläggas

enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)