SFS 2011:270 Förordning om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

110270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1214) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1214) med instruk-

tion för Statens skolverk

dels att nuvarande 16�24 §§ ska betecknas 20�28 §§,
dels att 10 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 16, 20, 22, 23 och 24 §§ ska sättas när-

mast före 20, 24, 26, 27 respektive 28 §§,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 11 a och

16�19 §§, samt närmast före 16 § nya rubriker av följande lydelse.

10 §

Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och � i den mån det inte är en uppgift för
Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör ny-

anlända personer, och

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

11 a §

Myndigheten ska vara behörig myndighet för läraryrket och för-

skolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

1, senast ändrat

genom kommissionens förordning (EG) nr 279/2009

2.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 11 (Celex 32009R0279).

SFS 2011:270

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:270

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Särskilda organ

Lärarnas ansvarsnämnd

16 §

Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns

Lärarnas ansvarsnämnd.

Nämnden har till uppgift att, enligt skollagen (2010:800), pröva ärenden

om

1. varning,
2. återkallelse av legitimation, och
3. ny legitimation.

17 §

I 27 kap. 5�7 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om

Lärarnas ansvarsnämnds sammansättning och beslutförhet.

18 §

Lärarnas ansvarsnämnd ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

19 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Lärarnas

ansvarsnämnd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den
redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)