SFS 2011:251 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

110251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten
föranlett någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt la-

gen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verk-

ställande direktör och ställföreträdare till verkställande direktör i banker,
börser, clearingorganisationer, fondbolag, försäkringsföretag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, juridiska
personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende
viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verk-
samhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, i fråga om den som
ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fond-

bolag, försäkringsaktiebolag, institut för elektroniska pengar, kreditmark-
nadsföretag, medlemsbanker, värdepappersbolag, juridiska personer som an-
mält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt la-
gen om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för

utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om
den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsföretag, samt

3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller
auktorisera.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i

första stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter
och suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2010:32.

SFS 2011:251

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:251

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)