SFS 2011:271 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

110271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:765) med in-

struktion för Riksdagens ombudsmän att 15 och 22 §§ ska ha följande ly-
delse.

15 §

2

Chefsjustitieombudsmannen får oberoende av vad som följer av ar-

betsordning genom särskilt beslut föreskriva att visst ärende eller grupp av
ärenden ska hänskjutas till honom eller någon av de andra ombudsmännen.

Chefsjustitieombudsmannen får vidare i arbetsordning eller genom sär-

skilt beslut bemyndiga

tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidtaga åtgärd för ärendes

beredande, samt

kanslichef att besluta i administrativa frågor, dock ej om anställande av

byråchef.

Chefsjustitieombudsmannen beslutar om ställföreträdande ombudsmans

tjänstgöring som ombudsman. Ställföreträdande ombudsman får tas i an-
språk för tjänstgöring om någon ombudsman på grund av en längre tids sjuk-
dom blir förhindrad att utöva sin tjänst eller det av annat särskilt skäl förelig-
ger behov av ställföreträdande ombudsmans tjänstgöring.

22 §

3

Ombudsman får uppdra åt annan att leda förundersökning som han

har beslutat och att väcka och utföra åtal som han har beslutat, om inte åtgär-
den avser ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut att överklaga dom eller beslut till högre rätt får inte fattas av annan

än ombudsman.

I fall som avses i 7 § får ombudsman förordna tjänsteman vid ombuds-

mannaexpeditionen att föra talan på ombudsmannens vägnar.

I ärende som avses i 6 § tredje eller fjärde stycket får ombudsman bemyn-

diga tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidta behövliga hand-
läggningsåtgärder.

Ombudsman får genom särskilt beslut bemyndiga tjänsteman vid om-

budsmannaexpeditionen att på ombudsmannens vägnar dels verkställa in-

1 Framst. 2009/10:RS5, bet. 2010/11:KU7, rskr. 2010/11:174.

2 Senaste lydelse 1995:404.

3 Senaste lydelse 2010:1413.

SFS 2011:271

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:271

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

spektion, dels fatta beslut i ärenden som väckts genom klagomål. Sådant be-
myndigande får inte innefatta rätt att

1. göra framställning enligt 4 § första stycket,
2. göra uttalande enligt 6 § första stycket,
3. vidta åtgärd mot befattningshavare enligt 6 § andra, tredje eller fjärde

stycket,

4. överlämna ärende till annan myndighet enligt 18 §, eller
5. fatta beslut i ärende som avgörs efter att skriftligt yttrande eller skrift-

liga upplysningar inhämtats från berörd myndighet eller tjänsteman.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)