SFS 2011:272 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

110272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i valförordningen (2005:874);

utfärdad den 17 mars 2011.

Regeringen föreskriver att

5 § och bilagan till valförordningen

(2005:874)

1 ska ha följande lydelse.

5 §

Valsedlar ska vara

1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna

förordning.

På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater

ska det finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att mar-
kera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald samt om att väl-
jaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på
valsedeln. Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap.
9 § vallagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en upplysning om att
väljaren också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat
väljaren helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer
av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:1279.

SFS 2011:272

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:272

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt vad som framgår nedan och får, på därför
avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

background image

3

SFS 2011:272

Baksida

background image

4

SFS 2011:272

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:

1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. telefonnummer,
5. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedelns framsida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 milli-

meter,

b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedelns baksida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

background image

5

SFS 2011:272

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margi-
naler som anges där.

background image

6

SFS 2011:272

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 155 � 123 millimeter och vara utformade enligt
följande:

background image

7

SFS 2011:272

Utformning av ytterkuvert för budröster

Ytterkuvert för budröster ska ha storleken 210 � 148 millimeter och vara ut-
formade enligt följande:

background image

8

SFS 2011:272

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Utformning av ytterkuvert för brevröster

Ytterkuvert för brevröster ska ha storleken 210 � 148 millimeter och vara ut-
formade enligt följande: