SFS 2011:273 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval

110273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för kommunernas medverkan vid
2011 års omval;

utfärdad den 17 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För sin medverkan vid 2011 års omval ska de kommuner som omfattas

av omvalet få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,
2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det

totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat
efter en fingerad valdag den 1 mars 2010, multiplicerat med 56 278 000 kro-
nor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa och betala ut statsbidraget senast den 13

maj 2011.

2 §

Andra kommuner än som avses i 1 §, vilka anordnar förtida röstning

vid 2011 års omval, ska få statsbidrag med 125 000 kronor per kommun.

Kommuner enligt första stycket ska anmäla till Valmyndigheten att förti-

da röstning anordnas.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget senast två

veckor efter anmälan.

3 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt 2 § är skyldig att be-

tala tillbaka medel som inte har använts för den förtida röstningen. En upp-
lysning om detta ska tas in i beslutet om statsbidrag.

4 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Marcus Brixskiöld
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:273

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011