SFS 2011:275 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

110275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);

utfärdad den 17 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § mönstringsförordningen (1984:831) ska ha

följande lydelse.

1 §

1

Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i

Trafikverkets färjetrafik.

För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i

inre fart gäller inte mönstringslagen. Om personalen ingår i fartygets säker-
hetsbesättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18�21 §§ mönst-
ringslagen.

Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2007:237)

om behörigheter för sjöpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:128.

SFS 2011:275

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011