SFS 2011:277 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

110277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 17 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 e § förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring ska ha följande lydelse.

5 e §

1

En sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid

om minst 17 timmar per vecka med att bedriva näringsverksamhet om högst
tio timmar i genomsnitt per vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det
inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

Första stycket gäller under förutsättning att deltidsanställningen och nä-

ringsverksamheten bedrivits parallellt under minst sex månader och att nä-
ringsverksamheten inte utökas i samband med arbetslösheten. Den genom-
snittliga veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller överstiga
tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut inom arbetslöshetsför-
säkringen.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1179.

SFS 2011:277

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011