SFS 2011:278 Förordning om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

110278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om underrättelse till Statens skolinspektion om
domar i vissa brottmål;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom

vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 §
eller 27 kap. 4 § skollagen (2010:800)

1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med

sin yrkesutövning, eller

2. i annat fall har dömts för brott enligt
a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,
b) 4 kap. 1 § brottsbalken,
c) 6 kap. brottsbalken,
d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller
e) 16 kap. 10 a § brottsbalken.
I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas

endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:278

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011