SFS 2011:280 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

110280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1972:266) om skatt på

annonser och reklam ska ha följande lydelse.

26 §

2

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredje land av annons-

blad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är
skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

Om import enligt första stycket sker med stöd av ett sådant enhetstillstånd

som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) och tullskulden
därför uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit där om
varan hade varit tullbelagd, är innehavaren av tillståndet skyldig att betala
reklamskatt.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldighe-

ten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträ-
der eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

För den som är skattskyldig enligt andra stycket inträder skattskyldigheten

vid den tidpunkt då skyldigheten att betala tull inträder eller skulle ha inträtt
i det andra EU-landet.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.
Reklamskatt vid import utgår med 8 procent av beskattningsvärdet. Be-

skattningsvärdet utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2010:108.

SFS 2011:280

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011