SFS 2011:289 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon;

110289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1997:1137) om vägav-

gift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

11 §

2

Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka

krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller enligt föl-
jande.

Fordon som inte uppfyller de fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/

EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer
som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i
bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2008:478.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

960 euro

96 euro

26 euro

8 euro

4 eller fler
axlar

1 550 euro

155 euro

41 euro

8 euro

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

850 euro

85 euro

23 euro

8 euro

4 eller fler
axlar

1 400 euro

140 euro

37 euro

8 euro

SFS 2011:289

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:289

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-
don som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

För svenskt fordon med en draganordning bestäms vägavgiften efter det

största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

750 euro

75 euro

20 euro

8 euro

4 eller fler
axlar

1 250 euro

125 euro

33 euro

8 euro