SFS 2011:290 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

110290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § lagen

(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, to-
baksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upp-

lagshavare om

1. ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte följer med trans-

porten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en skattskyldig om
1. anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet som följer av

17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte iakttagits,
eller

2. säkerhet enligt 16 § lagen om tobaksskatt, 15 § lagen om alkoholskatt

eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi inte ställts på föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en förare som inte har med sig föreskrivet

förenklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som
beskattats i ett annat EU-land.

Transporttillägget är tjugo procent av de punktskatter som belöper på eller

kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra eller
tredje stycket inte iakttagits.

5 kap.

1 §

3

Den som uppsåtligen i strid med 1 kap. 6 §

1. förflyttar punktskattepliktiga varor inom Sverige,

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1507.

3 Senaste lydelse 2002:883.

SFS 2011:290

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:290

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. för in punktskattepliktiga varor till Sverige från ett område som tillhör

Europeiska unionens punktskatteområde, eller

3. för ut punktskattepliktiga varor från Sverige
och därigenom ger upphov till fara för att en myndighets kontrollverksam-

het med avseende på varuförflyttningen allvarligt försvåras döms, om inte
gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor till fängelse i högst två år
eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Om brottet är att anse som ringa döms till böter.

Den som till Tullverket frivilligt anmäler varor som förflyttas i strid med

1 kap. 6 § för kontroll enligt 2 eller 3 kap. ska inte dömas till ansvar enligt
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)