SFS 2011:291 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

110291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1999:445) om

exportbutiker ska ha följande lydelse.

1 §

2

Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik

på flygplats.

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror, med de begränsningar som

anges i 3 §, säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s
skatteområde.

Om alkohol- och tobaksvaror ska säljas i en exportbutik ska verksamheten

bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Exportbutiken ska i sådana fall
vara ett godkänt skatteupplag enligt dessa lagar.

2 §

I denna lag förstås med

obeskattade varor:
a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om

en viss skatt är tillämpliga.

3 §

3

Försäljning av obeskattade unionsvaror till flygpassagerare som reser

till en plats utanför EU:s skatteområde får endast avse följande varor och i
angivna fall följande kvantiteter av dessa varor till varje resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rökto-

bak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2000:490.

3 Senaste lydelse 2000:490.

SFS 2011:291

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:291

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och

konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av första stycket förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)