SFS 2011:293 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

110293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 §, 11 kap. 46 §, 24 kap.

16 §, 28 kap. 26 § samt 29 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

I artikel 13 i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och

privilegier

3 finns bestämmelser om var unionens tjänstemän och de andra

personer som artikeln enligt protokollet ska tillämpas på, ska anses bosatta.

11 kap.

46 §

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som ges ut direkt eller

indirekt av Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen
ska tas upp.

24 kap.

16 §

Om andelen avser ett företag som hör hemma i en utländsk stat som

är medlem i Europeiska unionen ska andelen, under förutsättning att villko-
ren i övrigt i 13 och 14 §§ är uppfyllda, anses näringsbetingad också om
ägarföretagets andelsinnehav motsvarar tio procent eller mer av andelskapi-
talet i företaget och även om andelen är en lagertillgång.

Med företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europe-

iska unionen avses ett utländskt företag som

1. bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 24.1,
2. enligt skattelagstiftningen i en medlemsstat anses höra hemma i den

staten och inte enligt ett skatteavtal med tredje land anses ha hemvist utanför
unionen, och

3. är skyldigt att betala någon av de skatter som anges i bilaga 24.2, utan

valmöjlighet eller rätt till undantag.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 EUT C 83, 30.3.2010, s. 266 (Celex 12010E/PRO/07).

SFS 2011:293

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:293

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

28 kap.

26 §

Ersättning som lämnas vid övertagande av ansvaret för pensionsutfäs-

telser ska dras av om övertagandet

1. avser överföring av rätt till tjänstepension till Europeiska unionen eller

Europeiska atomenergigemenskapen, eller

2. sker när en näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare som ock-

så övertar ansvaret för pensionsutfästelserna.

Ersättning som en skattskyldig får för att ta över ansvaret för pensionsut-

fästelser ska tas upp.

29 kap.

2 §

4

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som läm-

nas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska uni-
onen eller Europeiska atomenergigemenskapen, landsting, kommuner, juri-
diska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar enligt
lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt stöd
av detta slag som beslutas av en europeisk gruppering för territoriellt samar-
bete.

Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första

stycket,

3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till så-

dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, och

4. stöd enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om stö-

det inte

� redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
� avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

3 §

Med stöd utan återbetalningsskyldighet avses också stöd som ska åter-

betalas bara om

1. näringsidkaren inte uppfyller villkoren för stödet,
2. näringsidkaren inte följer de föreskrifter som har meddelats när stödet

beviljades,

3. Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller Eu-

ropeiska unionens domstol har funnit att stödet strider mot artikel 107 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

4. något oväntat inträffar som uppenbarligen rubbar förutsättningarna för

stödet.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:721.