SFS 2011:294 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

110294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 och 11 §§ samt

3 kap. 2 och 7 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts
med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgif-
ter enligt denna lag.

2 kap.

4 §

Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 5�9 §§, betalas på av-

giftspliktig ersättning för

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk

socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra
stater.

11 §

2

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebe-

talningslagen (1997:483) ska undantas vid beräkning av skatteavdrag,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket la-

gen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till
den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomener-

gigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk
person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och

5. ersättning från semesterkassa.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2004:849.

SFS 2011:294

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:294

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3 kap.

2 §

Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av

svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU)
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med
andra stater.

7 §

Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomen-

ergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige

eller av en svensk juridisk person.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)