SFS 2011:297 Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

110297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister
m.m.;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (2007:592) om kassare-

gister m.m. ska ha följande lydelse.

14 §

2

Certifiering får utföras även av organ från ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får certifiering utföras även av organ från ett an-
nat land med vilket Europeiska unionen träffat avtal om ömsesidigt
erkännande.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:548.

SFS 2011:297

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011