SFS 2011:298 Lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

110298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 15 a § mervärdesskattelagen

(1994:200) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1345) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

5 kap.

15 a §

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som

anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är näringsidkare är omsatt
inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om
1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat

EU-land än Sverige, och

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i det EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

SFS 2011:298

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011