SFS 2011:299 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

110299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 8 § fastighetstaxeringsla-

gen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

19 kap.

8 §

2

Den som under andra året före taxeringsåret äger en småhusenhet,

som förvärvats under tredje året före taxeringsåret, är efter föreläggande av
Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför all-
män fastighetstaxering.

Den som under andra eller tredje året före taxeringsåret äger en hyreshu-

senhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet är efter före-
läggande av Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till led-
ning inför allmän fastighetstaxering.

Den som under andra året före taxeringsåret är innehavare av täktenhet el-

ler annan taxeringsenhet på vilken täktverksamhet pågår eller annars är tillå-
ten, är efter föreläggande från Skatteverket skyldig att till ledning inför all-
män fastighetstaxering lämna uppgift om de priser som under andra året före
taxeringsåret uppburits för brytvärd fyndighet.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:57, bet. 2010/11:SkU28, rskr. 2010/11:185.

2 Senaste lydelse 2003:650.

SFS 2011:299

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011