SFS 2011:405 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen

110405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om staters tillträde till Luganokonventionen;

beslutat den 31 mars 2011.

Regeringen ger till känna följande.

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av följande parter.

Part

Dag för konventionens ikraftträdan-
de i förhållande till parten

Danmark

2010-01-01

Europeiska gemenskapen (numera
Europeiska unionen)

2010-01-01

Island 2011-05-01
Norge

2010-01-01

Schweiz

2011-01-01

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2010:1995) om staters

tillträde till Luganokonventionen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:405

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011