SFS 2011:406 Lag om ändring i riksdagsordningen

110406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen2

dels att rubriken närmast före tilläggsbestämmelsen 8.16.1 ska lyda ”Till-

läggsbestämmelser”

dels att tilläggsbestämmelsen 7.2.2 i ska ha följande lydelse,
dels att det i riksdagsordningen ska införas en ny tilläggsbestämmelse,

8.16.2, av följande lydelse.

7 kap.

7.2.2

3

Valberedningen bereder inte val av riksföreståndare, vice riksföreståndare,
person som skall inträda som tillfällig riksföreståndare, talman, vice talmän,
riksdagsdirektör, riksdagens ombudsmän och ställföreträdande ombudsmän,
riksrevisorer samt val till Statsrådsarvodesnämnden och Nämnden för lön till
riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Föreskrifter om beredning av val finns i fråga om riksdagsdirektör i tilläggs-

bestämmelsen 9.1.1, i fråga om ombudsmän och ställföreträdande ombudsmän i

tilläggsbestämmelsen 8.11.2, i fråga om riksrevisorer i tilläggsbestämmelsen
8.12.1, i fråga om ledamöter i Statsrådsarvodesnämnden i tilläggsbestämmelsen
8.4.1 samt i fråga om ledamöter i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna i tilläggsbestämmelsen 8.5.1.

8.16.2

Riksdagen väljer i enlighet med bestämmelserna i 4 § lagen (2010:1390) om ut-
nämning av ordinarie domare två ledamöter som

representerar allmänheten i Do-

marnämnden och en personlig ersättare för var och en av dem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

3 Senaste lydelse 2009:176.

SFS 2011:406

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:406

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)