SFS 2011:408 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

110408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 3 a kap. 1–5 §§ utlänningsförordningen

(2006:97) ska ha följande lydelse.

3 a kap.

1 §

2

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller

egen företagare enligt 3 a kap. 3 § 1 utlänningslagen (2005:716), anses som
arbetstagare respektive egen företagare och behåller sin uppehållsrätt även
om han eller hon drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom
eller olycksfall.

En sådan EES-medborgare som avses i första stycket, anses som arbetsta-

gare respektive egen företagare och behåller sin uppehållsrätt om han eller
hon inleder en yrkesutbildning. Om personen inte är ofrivilligt arbetslös ska
detta gälla endast om yrkesutbildningen har samband med den tidigare sys-
selsättningen.

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare enligt

3 a kap. 3 § 1 utlänningslagen, anses som arbetstagare och behåller sin uppe-
hållsrätt om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställ-
ning och har anmält sig som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmed-
lingen.

En sådan EES-medborgare som avses i tredje stycket, anses som arbetsta-

gare och behåller sin uppehållsrätt i sex månader om han eller hon är ofrivil-
ligt arbetslös efter att ha fullgjort en anställning som varit tidsbegränsad på
mindre än ett år och har anmält sig som arbetssökande vid den offentliga ar-
betsförmedlingen. Detsamma gäller en sådan EES-medborgare som avses i
tredje stycket som har blivit ofrivilligt arbetslös under de första tolv måna-
derna av en anställning och har anmält sig som arbetssökande vid den offent-
liga arbetsförmedlingen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-
onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L
158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

2 Senaste lydelse 2007:929.

SFS 2011:408

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:408

2 §

3

En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningsla-

gen (2005:716) och som inte är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt,
om den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider, un-
der förutsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familje-
medlem under minst ett år, samt

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörj-

ning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, eller

3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som

uppfyller villkoren i 1 eller 2.

En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen

och som är EES-medborgare måste uppfylla något av de villkor som anges i
3 a kap. 3 § utlänningslagen eller omfattas av 3 a kap. 4 § utlänningslagen
för att ha uppehållsrätt, om den person från vilken han eller hon härlett sin
uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige.

3 §

4

En EES-medborgares barn som är inskrivet vid en erkänd utbildnings-

anstalt för att bedriva studier, och som härlett sin uppehållsrätt från föräld-
ern, behåller sin uppehållsrätt även om föräldern avlider eller reser ut ur Sve-
rige. Detsamma gäller den person som har vårdnaden om barnet. Uppehålls-
rätten kvarstår till dess att den studerande har avslutat studierna.

4 §

5

En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningsla-

gen (2005:716) men som inte är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt,
om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppe-
hållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet,
upplösning av det registrerade partnerskapet eller upphörande av samboför-
hållandet, under förutsättning att han eller hon uppfyller vad som föreskrivs i
2 § första stycket 1, 2 eller 3, samt

– äktenskapet, samboförhållandet eller det registrerade partnerskapet har

varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för äkten-
skapsskillnad eller ogiltigförklaring av äktenskapet eller upplösning av sam-
boförhållandet eller det registrerade partnerskapet inleds,

– vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlem-

men,

– det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållan-

det, eller

– familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna eller

genom domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett underårigt barn och
denna umgängesrätt måste utövas i Sverige.

En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen

och som är EES-medborgare måste uppfylla något av de villkor som anges i
3 a kap. 3 § utlänningslagen eller omfattas av 3 a kap. 4 § utlänningslagen
för att ha uppehållsrätt, om anknytningen till den person från vilken han eller
hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom sådan händelse som anges i för-
sta stycket.

3 Senaste lydelse 2006:262.

4 Senaste lydelse 2006:262.

5 Senaste lydelse 2006:262.

background image

3

SFS 2011:408

5 §

6

En EES-medborgare som är arbetstagare eller egen företagare och

som upphör att arbeta i Sverige har permanent uppehållsrätt, även om han el-
ler hon inte har vistats här under en fortlöpande period av fem år, om han el-
ler hon,

1. när han eller hon upphör att arbeta har arbetat i Sverige under de tolv

föregående månaderna och fortlöpande har vistats i Sverige i minst tre år,
samt fyllt 60 år eller, såvitt gäller arbetstagare, fått pension i förtid i samband
med att arbetet upphör,

2. slutar sitt arbete på grund av en permanent arbetsoförmåga och fortlö-

pande har vistats i Sverige i mer än två år,

3. slutar sitt arbete på grund av en arbetsskada som berättigar till en för-

mån som helt eller delvis betalas av en svensk institution, eller

4. efter minst tre års fortlöpande verksamhet och vistelse i Sverige, fort-

sätter att arbeta i en annan EES-stat och behåller sin bostad i Sverige till vil-
ken han eller hon återvänder minst en gång i veckan.

Om en sådan situation som avses i första stycket 1 eller 2 inträffar efter

minst tre års fortlöpande yrkesverksamhet och vistelse i Sverige ska yrkes-
verksamma perioder i den andra staten räknas som om de tillbringats i Sve-
rige.

Perioder av ofrivillig arbetslöshet som registrerats av Arbetsförmedlingen

eller perioder av ofrivilliga avbrott i arbetet eller frånvaro från eller upphö-
rande av yrkesverksamheten som beror på sjukdom eller olycksfall, ska an-
ses som yrkesverksamma perioder.

Villkoren som avser vistelsens och verksamhetens längd i första stycket 1

och villkoret som avser vistelsens längd i första stycket 2 ska inte tillämpas
om arbetstagarens eller den egna företagarens make, sambo eller registrerade
partner är svensk medborgare.

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:929.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011