SFS 2011:409 Förordning om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)

110409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter
(1997:1156) för tillämpningen av
garantiförordningen (1997:1006);

utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156)

för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006) ska upphöra att gälla
vid utgången av april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:409

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011