SFS 2011:410 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

110410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 4��8, 12��14, 21, 23��29, 31 och

32 §§ samt rubriken närmast före 5 § lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter ska ha följande lydelse.

2 §

Uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna

lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs-
medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsme-
delssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Uttrycket primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-
ari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt

utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma bety-
delse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av
den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om ani-
maliska biprodukter)2.

4 §

Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för

sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna be-
gränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EU-
förordningar (EU-bestämmelser).

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 §

Lagen kompletterar sådana EU-bestämmelser som har samma syfte

som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i
Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

1 Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

SFS 2011:410
Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:410

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EU-bestämmelserna.

6 §

I de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns förbud mot att

som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet
med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009.

7 §

Vilda djur som inte omfattas av de EU-bestämmelser som kompletteras

av lagen får användas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp
och därefter veterinärbesiktigats.

Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana djur och foder-

mjöl eller andra varor som framställts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kraven i första och andra styckena.

8 §

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av la-

gen är det förbjudet att använda eller på marknaden släppa ut foder

1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan på miljön,
2. om det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten enligt 7 § första

eller andra stycket,

3. för vilket upplysningsskyldighet enligt föreskrifter eller beslut som har

meddelats med stöd av 9 § inte fullgjorts,

4. som inte uppfyller de krav eller villkor om fodersäkerhet som föreskri-

vits eller beslutats med stöd av 9 §.

12 §

3

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter eller

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm-
melserna utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överläm-

nas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

13 §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet

och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver
något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

3 Senaste lydelse 2008:661.

background image

3

SFS 2011:410

14 §

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att åtgär-

der vidtas mot överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras
av lagen.

21 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har rätt att i den utsträckning det behövs för kontrollen

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-

ning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska kom-

missionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

23 §

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av

lagen eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller be-
slut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm-
melserna ska följas.

24 §

Förelägganden och förbud enligt 23 § eller enligt de EU-bestämmel-

ser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

25 §

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1. har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på

marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som medde-
lats med stöd av 9 eller 11 § eller de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen, samt

2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggan-

det eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontroll-

myndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål
eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyn-
digheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

26 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-be-
stämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hen-
nes bekostnad.

27 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrif-
ter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

background image

4

SFS 2011:410

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. i ärenden enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd

av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter

om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter
och av kontrollorgan.

29 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 §

tredje stycket, 9 eller 11 §,

2. bryter mot 8 §, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmel-
ser om myndighetsutövning.

31 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

32 §

Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltnings-

myndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)