SFS 2011:411 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

110411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2�4, 6, 7, 11 och 13�20 §§ lagen

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel ska ha följande lydelse.

2 § Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör
skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt
skydd och garanterade traditionella specialiteter,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,

2. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upp-

rättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (⬝förordningen om en
samlad marknadsordning⬝)

2, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

de föreskrifter som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.

4 §

Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som

har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska
utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med
de föreskrifter som regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.

1 Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201.

2 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

SFS 2011:411

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:411

6 §

Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna övriga

kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp i denna verksam-
het.

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat

sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EU-bestämmelserna.

7 §

Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträ-

delser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

11 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den utsträckning

som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

1. upplysningar och ta del av handlingar, och
2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspek-

törer och experter som utsetts av kommissionen.

13 §

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av

lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och be-
slut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm-
melserna ska följas.

14 §

Förelägganden och förbud enligt 13 § eller enligt de EU-bestämmel-

ser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått

en gärning som kan föranleda straff, får dock myndigheten inte vid vite före-
lägga den misstänkte att medverka i utredningen.

15 §

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett före-
läggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontroll-

myndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller
göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta för-
störa varan på ägarens bekostnad.

16 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-be-
stämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hen-
nes bekostnad.

background image

3

SFS 2011:411

17 §

Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten lämna den

hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag,
de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-be-
stämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats
med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. prövning eller handläggning enligt denna lag, de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta

ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga myndigheter och kon-
trollorgan tar ut.

19 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

20 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011