SFS 2011:413 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

110413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 16 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följan-
de lydelse.

16. För sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011

men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltnings-
domstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i punkten 2, be-
stämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2010/11:CU26, rskr. 2010/11:215.

SFS 2011:413

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011