SFS 2011:414 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

110414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:946) med instruk-

tion för Lantmäteriet

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 8, 10, 12, 14, 15, 20 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

För att säkerställa totalförsvarets krav ska Lantmäteriet samråda med

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra
berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 §

Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, inom ramen för full

kostnadstäckning och med de begränsningar som följer av 12 §, bedriva upp-
dragsverksamhet mot avgift.

12 §

Lantmäteriet får bedriva uppdragsverksamhet endast om verksamhe-

ten omfattar

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutred-

ning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga och geodetiska frågor,
3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med

upprättande av sådan redovisning i planbeskrivningen som avses i 4 kap.
33 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900),

4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybygg-

nadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbild-
ning,

5. förslag till detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för

att genomföra en förrättning,

6. gränsutvisning,
7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
8. bildande av samfällighetsförening,
9. myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter,
10. mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) samt under-

lag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av
Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl, eller

11. tekniskt handläggningsstöd i förrättningsprocessen.

SFS 2011:414

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:414

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

14 §

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

15 §

Lantmäteriets uppdragsverksamhet ska hållas ekonomiskt skild från

Lantmäteriets verksamhet i övrigt.

20 §

1

Geodatarådet består av en ordförande och högst tolv andra leda-

möter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersök-
ning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller den som någon av generaldirek-
törerna sätter i sitt ställe, och

2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som före-

träder kommunerna.

Utöver vad som sägs i andra stycket får ytterligare en ledamot ingå i rådet.

25 §

2

Regeringen utser för en bestämd tid de ledamöter i Geodatarådet som

anges i 20 § andra stycket 2 och tredje stycket.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011 i fråga om 12 § och i

övrigt den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1771.

2 Senaste lydelse 2010:1771.